WHITE BLACK RED / latest book Belatukadruza

„The film may not be copied, and it can be shown
only the occasional house parties by
allow Shishman „- written at the bottom of the frame
from a documentary film in Belgrade
Zavetina.Prilikom shooting this film
accidentally found a manuscript
Belatukadruza this to be published in its entirety
here. The film, of course, was on poet
Belatukadruzu, movie is anything like dozvao
itself, which transcends poetry literally
understood. Stendal has noticed that his time
„Poetry, la Poesie, what’s with that expression
then understood – antics that are written
his French contemporary, or loudly recited
the French stage, – that the poetry
worthless hassle. „That is the class-
E certificate. Pound – „the art of writing attached to
prose, and, during certain times, important
development processes of language as a means of
expression, have occurred in prose … „window is
suppressed the poetry, the primary art,
then he did the film. Poetry is a very long
was in prison, from which she tried to leave with
Help Sandrara, which is otherwise Belatukadruzov
accidentally discovered the manuscript and dedicated. „It is
spiritual prison. After all the poets that are
one at a time of their lives touched
rays of certain stars, the stars Dürer
Melancholy, with its famous engravings, west of
contemplation <it can become infinite and
deadly despair that leads to suicide or
madness, as was the case with Gerard de
Nerval, or unusual diseases to which
physicians remain confused, such as contemplation
may lead to the greatest joy, and this is, I think
happened to me. “ (1916) WHITE, BLACK,
RED, rests on documentaries
Sandrara, their creative secret at first
view. in fact – accidentally discovered manuscript
or a documentary film – make zone overflow <
unforgettable images and a beneficial
wind that incite glow in the ashes, away from
praporaka šugavog poetic herd, which still
planduje, more than a century of tetošena
Critics alleged> Amateur and police
bureaucrat, which measures, coated, take the image
as the crime anthropometry,
introducing into their tentative accounting,
telaleći and praising them when they suflira
greatest poets and artists as they
the nearest authorities (each, bilokojoj). Yast is
Belatukadruz filmed this documentary?
Because that would signal his new documentary
movies? Therefore, in order to cast Stendal dead
the gauntlet? Because …
Editor

Belatukadruz

https://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/assignments/belocrnocrvenobelatukadruz

*

WHITE BLACK RED / librin e fundit Belatukadruza

„Filmi nuk duhet të kopjohen, dhe kjo mund të tregohet
vetëm palët rastit shtëpi nga
lejojë Shishman „- shkruar në pjesën e poshtme të kornizës
nga një film dokumentar në Beograd
Zavetina.Prilikom qitje kete film
aksidentalisht gjetur një dorëshkrim
Belatukadruza kjo se gjithë botuese
këtu. Filmi, natyrisht, ishte poet
Belatukadruzu, filmi është diçka si dozvao
vetë, e cila shkon përtej poezi fjalë për fjalë
kuptuar. Stendal ka vënë re se koha e tij
„Poezi, La Poesie, çka është me atë shprehje
kuptohet pastaj – antics që janë shkruar
tij bashkëkohorë frëngjisht, lexohen me zë të lartë ose
me fazën e frëngjisht, – se është poezi
sherr i pavlefshëm. „Kjo është momenti-të
çertifikata e. Paund – „artin e të shkruarit bashkangjitur
prozë dhe, gjatë disa herë, i rëndësishëm
proceset e zhvillimit të gjuhës si një mjet për
shprehjes, kanë ndodhur në prozë … „dritare është
i shkeli të poezisë, artit primar,
pastaj ai e bëri filmin. Poezia është një kohë shumë të gjatë
ishte në burg, nga e cila ajo u përpoq të largohen me
Ndihmë Sandrara, e cila është përndryshe Belatukadruzov
zbuluar aksidentalisht dorëshkrim dhe i përkushtuar. „Është
burg shpirtërore. Pas të gjithë poetët që janë
e në një kohë të jetës së tyre preku
rrezet e yjeve të caktuara, yjet Dürer
Trishtim, me gdhendjet e tij të famshëm, në perëndim të
soditje <ajo mund të bëhet pafund dhe
dëshpërim vdekjeprurës që çon në vetëvrasje apo
çmenduri, siç ishte rasti me Gerard de
Nerval, apo sëmundjeve të jashtëzakonshme për të cilat
mjekë të mbeten të hutuar, të tilla si meditimit
mund të çojë në gëzim më të madh, dhe kjo është, mendoj
ka ndodhur me mua. “ (1916) bardhë, të zinj,
KUQ, mbështetet në dokumentarë
Sandrara, e fshehtë e tyre krijuese në fillim
parë. në fakt – zbuluar rastësisht dorëshkrim
ose një film dokumentar – bëjë tejmbushur zonë <
imazhe të paharrueshme dhe një të dobishme
era që shkëlqim nxisin në hiri, larg nga
praporaka šugavog kopenë poetik që ende
planduje, më shumë se një shekull e tetošena
Kritikët e dyshuar> Amator dhe policisë
burokrat, të cilat masa, të veshura, të marrë imazhin
si në anthropometry krimit,
futjen në të kontabilitetit të tyre paraprake,
telaleći dhe duke i lavdëruar ata kur ata suflira
poetët më të mëdhej dhe të artistëve, si ata
autoritetet më të afërt (secili, bilokojoj). Yast është
Belatukadruz filmuar këtë dokumentar?
Për shkak se do të tregojë dokumentar e tij të ri
filma? Prandaj, në mënyrë që të hedhin të vdekur Stendal
provë? Sepse …
Redaktor

*

Бял Черен RED / последната книга Belatukadruza

„Филмът не може да бъде копиран, и може да се докаже
само от време на време страните от къща
позволи Шишман „- вписано в долната част на рамката
от документален филм в Белград
Zavetina.Prilikom стрелба този филм
случайно намерили ръкопис
Belatukadruza това да бъдат публикувани в своята цялост
тук. Филмът, разбира се, беше на поета
Belatukadruzu, филмът е нещо като dozvao
себе си, които надхвърлят поезия буквално
разбрани. Stendal е забелязал, че времето си
„Поезия, La Poesie, това, което с този израз
След това разбира – странен, които са написани
си френски съвременни, или шумно рецитираха
Френската етап, – че поезията
безсмислен кавга. „Това е момента да“
E сертификат. Паунд – „изкуството на писане, свързани с
проза, а през определени периоди, важно
процесите на развитие на езика като средство за
изразяване, настъпили в проза … „прозорец е
потушава поезия, основната изкуството,
Тогава той е на филма. Поезията е едно много дълго време
бе в затвора, от който тя се опита да напусне с
Помощ Sandrara, която иначе е Belatukadruzov
случайно открива ръкописа и всеотдайни. „Това е
духовен затвор. След като всички поети, които са
един по един път на живота си докосна
лъчи на някои звезди, звезди Дюрер
Меланхолия, с неговите известни гравюри, на запад от
съзерцание <това може да стане безкрайно и
смъртоносния отчаяние, което води до самоубийство или
лудост, какъвто беше случаят с Жерар де
Nerval, или необичайни заболявания, към които
лекарите остават объркани, като съзерцание
може да доведе до най-голяма радост, и това е, мисля, че
се случи с мен. “ (1916) бяло, черно,
ЧЕРВЕН, се основава на документални филми
Sandrara, творческите си тайни на първо
гледка. в действителност – случайно открити собственоръчно
или документален филм – правят <преливане зона
незабравими образи и благоприятно
вятъра, които проповядват блясък в пепел, далеч от
praporaka šugavog поетичен стадо, което все още
planduje, повече от век на tetošena
Критиците твърди> любителски и полицейски
бюрократ, който измерва, промазани, да вземе образ
както в извършването на престъплението антропометрия,
въвеждане в счетоводните си ориентировъчни,
telaleći и да ги хвалят, когато те suflira
големите поети и художници, тъй като те
най-близките органи (всеки от тях, bilokojoj). YaST е
Belatukadruz прави този филм?
Защото това ще бъде знак новия си документален филм
филми? Ето защо, за да се слепи гласове Stendal
подложен на остра критика? Защото …
Редактор

*

BEYAZ BLACK RED / son kitabı Belatukadruza

„Film, kopyalanamaz, ve o gösterilebilir
sadece ara sıra ev taraflarca
Shishman „- çerçevenin alt kısmında yazılı izin
Belgrad’da bir belgesel film
Zavetina.Prilikom bu film çekim
Yanlışlıkla bir makale bulunamadı
Belatukadruza bu bütünüyle yayınlanacak
burada. Tabii film, şair aldı
Belatukadruzu, film dozvao gibi bir şeydir
kendimizi, bu anlamıyla şiir aşar
anlamıştı. Stendal fark etti yaptığı zaman
„Şiir, la Şiir, ne ifade ile müzik
o zaman anladım – yazılır antics
Fransız, çağdaş ya da yüksek sesle okudu
Fransız sahne, – bu şiir
değersiz güçlük. „Bu an-to
E belgesi. Pound – „bağlı yazma sanatı
belirli zamanlarda nesir ve, daha önemli
aracı olarak dil geliştirme süreçleri
ifadesi, nesir meydana gelmiştir … „penceresi
şiir bastırılmış, birincil sanat,
sonra film yaptı. Şiir çok uzun bir zaman
hapis, hangi o ile ayrılmak çalışılmıştır
Sandrara, aksi Belatukadruzov olup Yardım
yanlışlıkla el yazması buldu ve adamıştır. „Öyle
manevi hapis. tüm şairler sonra
biri yaşamlarının bir zaman dokundu at
bazı yıldızların ışınları, yıldız Dürer
Melankoli, ünlü gravür, batı ile
tefekkür o ve sonsuz olabilir <
intihar ya da yol açan ölümcül umutsuzluk
delilik, Gerard de sahip olduğu gibi
Nerval, ya da olağandışı hastalıklar
doktorlar, tefekkür gibi karışık kalır
büyük sevinç neden olabilir ve bu, sanırım bir
oldu bana. “ (1916) Beyaz, Siyah,
KIRMIZI, belgeseller dayanmaktadır
Sandrara, ilk olarak onların yaratıcı gizli
görünümü. aslında – kazara yazma keşfetti
ya da bir belgesel film – dilimi <taşan yapmak
unutulmaz görüntüleri ve yararlı
küllerinin rüzgar bu teşvik kızdırma, uzak
praporaka šugavog şiirsel herd, halen
planduje, tetošena bir yüzyıldan fazla
Eleştirmenler> Amatör ve polis olduğu iddia edilen
bürokratlar, bu tedbirler, kaplamalı, baskı alma
gibi suç antropometri içinde,
onların geçici muhasebe içine tanıtılması
telaleći ve ne zaman suflira onları öven
büyük şair ve sanatçı olarak onlar
en yakın yetkililer (her biri bilokojoj). Yast olduğunu
Belatukadruz bu belgesel filme?
yaptığı yeni belgesel sinyali veriyor Çünkü
film? Bu nedenle, sırayla bir ölü Stendal döküm
dayağı? Çünkü …
Editör

*

Alb-negru rosu / Ultimele carte Belatukadruza

„Filmul nu pot fi copiate, şi poate fi demonstrat
numai partidele ocazionale de casa
permite Shishman „- a scris în partea de jos a cadrului
dintr-un film documentar de la Belgrad
Zavetina.Prilikom tragere acest film
găsit accidental un manuscris
Belatukadruza acest lucru să fie publicate în toate elementele sale
aici. Filmul, desigur, a fost pe poet
Belatukadruzu, filmul este ceva de genul dozvao
în sine, care transcende poezia literalmente
înţeleasă. Stendal a fost observat că în cele din urmă
„Poezie, la Poesie, ce-i cu această expresie
apoi a înţeles – antics care sunt scrise
Contemporanul său francez, sau cu voce tare recitat
Franceză etapă, – că poezia
lipsite de valoare complicaţii. „Acesta este momentul de a-
E certificat. Lira – „arta de a scrie ataşat la
proză, şi, în timpul anumite ore, importante
procesele de dezvoltare a limbii ca mijloc de
expresie, au apărut în proză … „fereastra este
suprimat poezie, primar de artă,
apoi el a făcut acest film. Poezia este o foarte mult timp
a fost în închisoare, din care ea a incercat sa plece cu
Ajutor Sandrara, care este altfel Belatukadruzov
descoperit accidental manuscris şi dedicat. „Este
spirituale închisoare. După toate poeţi care sunt
o la un moment din viaţa lor a atins
raze de anumite stele, stele Dürer
Melancolie, cu gravuri sale celebre, la vest de
contemplare <poate deveni infinită şi
disperarea care duce la moarte sau sinucidere
nebunie, cum a fost cazul cu Gerard de
Nerval, neobişnuite sau boli la care
medicii rămân confuz, cum ar fi contemplarea
poate conduce la cea mai mare bucurie, iar acest lucru este, cred eu
sa întâmplat cu mine. “ (1916), alb negru,,
RED, se bazează pe documentare
Sandrara, lor secrete de creaţie de la prima
vedere. de fapt – descoperit accidental manuscris
sau un film documentar – face overflow <zonă
imagini de neuitat şi o benefică
vânt care stralucesc incita în cenuşă, departe de
praporaka turma šugavog poetice, care încă
planduje, mai mult de un secol de tetošena
Criticii presupusa> Amatori şi poliţie
birocrat, care masoara, acoperite, ia imaginea
ca şi în antropometrie criminalităţii,
introducerea în tentativa lor de contabilitate,
telaleći şi lăudând pe ei atunci când au suflira
cei mai mari poeţi şi artişti, deoarece
cel mai apropiat autorităţile (fiecare, bilokojoj). YaST este
Belatukadruz filmat acest documentar?
Pentru că ar fi semnalul său documentar noi
filme? Prin urmare, în scopul de a-şi exprima mort Stendal
provocarea? Pentru ca …
Editor

*

Бела Црна Црвен / најнова книга Belatukadruza

„Филмот не можат да бидат копирани, а тоа може да се прикаже
само повремени куќа партии од страна на
им овозможи на Шишман – напишани во долниот дел од рамката
од документарен филм во Белград
Zavetina.Prilikom снимањето на овој филм
случајно најде на ракопис
Belatukadruza тоа да биде објавена во целост
овде. На филмот, секако, беше на поет
Belatukadruzu, филмот е нешто како dozvao
себе, која ги надминува поезија буквално
се подразбира. Stendal го забележа тоа неговото време
„Поезијата, La Poesie, што е со тоа израз
потоа разбрав – antics дека се напишани
својот француски современи, или гласно рецитираа
на француската сцена, – дека во поезијата
безвредни нерви. „Тоа е момент-да
Е сертификат. Pound – „уметноста на пишување прилог на
проза, и, за време на определено време, важно
развојните процеси на јазикот како средство за
изразување, се случиле во проза … „прозорецот е
потиснати на поезијата, примарната уметност,
тогаш тој го направи филмот. Поезијата е многу долго време
беше во затвор, од кои таа се обиде да ја напуштат, со
Помош Sandrara, кој е инаку Belatukadruzov
случајно открив ракопис и посветени. ‘Ова е
духовен затвор. По сите поети кои се
еден во време на нивните животи го допре
зраци на некои ѕвезди, ѕвездите Дирер
Меланхолија, со неговата позната гравири, западно од
контемплација <може да стане бесконечното и
смртоносните очај што води кон самоубиство или
лудило, како што беше случај со Жерар де
Nerval, или необични болести за кои
лекарите остануваат збунети, како што се размислувањето
може да доведе до најголемата радост, а тоа е, мислам дека
Ми се случи. “ (1916) Бела, црна,
Црвен, почива на документарни филмови
Sandrara, нивните креативни тајна во прв
погледнете. всушност – случајно открив ракопис
или документарен филм – да зона претекување <
незаборавни слики и корисно
ветерот кој поттикне светат во пепелта, подалеку од
praporaka šugavog поетски стадо, која сè уште
planduje, повеќе од еден век на tetošena
Критичарите наводните> Аматерска и полицијата
бирократ, кои мерки, обложени, земи сликата
како и во криминал anthropometry,
воведување во нивните пробен сметководство,
telaleći и славејќи нив, кога тие suflira
најголемите поети и уметници, како што
со точност од органи (секоја, bilokojoj). Yast е
Belatukadruz снимен овој документарец?
Бидејќи тоа би сигнал неговиот нов документарец
филмови? Затоа, со цел да го дадат Stendal мртов
отворен за Силни критики? Затоа што …
Уредник

*

„قد لا يمكن نسخ الفيلم ، ويمكن أن يكون هو مبين
فقط الأطراف منزل عرضية من
تسمح Shishman „– مكتوبة في أسفل الإطار
من فيلم وثائقي في بلغراد
Zavetina.Prilikom اطلاق النار هذا الفيلم
العثور على مخطوطة بطريق الخطأ
ينشر هذا Belatukadruza في مجملها
هنا. وكان الفيلم ، بالطبع ، على الشاعر
Belatukadruzu ، والفيلم هو شيء من هذا القبيل dozvao
نفسها ، والتي يتجاوز الشعر حرفيا
فهم. وقد لاحظت أن وقته Stendal
„الشعر ، لا Poesie ، ما هو مع هذا التعبير
ثم فهمت — الغريبة التي تتم كتابتها
صاحب المعاصرة الفرنسية ، أو بصوت عال يتلى
المرحلة الفرنسية ، — أن الشعر
لا قيمة لها الازعاج. „هذا هو من لحظة إلى
البريد الشهادة. الجنيه — „فن الكتابة المرفقة
النثر ، وخلال المرات ، هامة معينة
عمليات التنمية في اللغة كوسيلة ل
التعبير ، وقعت في النثر… „النافذة
قمعت الشعر ، والفن الابتدائي ،
ولم ثم الفيلم. الشعر هو وقتا طويلا جدا
وكان في السجن ، من التي كانت تحاول مغادرة مع
مساعدة Sandrara وهو خلاف Belatukadruzov
اكتشفت بالصدفة المخطوطة والتفاني. „ومن
روحي السجن. بعد كل الشعراء التي
واحد في وقت من حياتهم لمست
أشعة من النجوم معينة ، النجوم دورر
حزن ، مع النقوش الشهيرة ، غرب
قد <التأمل تصبح لانهائية و
اليأس القاتل الذي يؤدي إلى الانتحار أو
الجنون ، كما هو الحال مع جيرار دي
Nerval ، أو غير عادية من الأمراض التي
الأطباء لا تزال مشوشة ، مثل التأمل
قد تؤدي إلى أعظم الفرح ، وهذا هو ، وأعتقد
حدث لي. “ (1916) أبيض ، أسود ،
الأحمر ، تقع على أفلام وثائقية
Sandrara ، سرا الإبداعية في أول
عرض. في واقع الأمر — اكتشف بالصدفة مخطوطة
أو فيلم وثائقي — جعل منطقة <تجاوز
لا تنسى الصور ومفيد
الرياح التي تحرض على توهج في الرماد ، بعيدا عن
praporaka šugavog القطيع الشعري ، الذي لا يزال
planduje ، أكثر من قرن من tetošena
يزعم منتقدو الهواة> والشرطة
بيروقراطي ، والذي يقيس ، المغلفة ، واتخاذ الصور
كما هو الحال في الأنثروبومترية الجريمة ،
تدرج في حساباتها مؤقت ،
telaleći والثناء عليهم عندما suflira
أعظم الشعراء والفنانين ، لأنها
أقرب السلطات (لكل منهما ، bilokojoj). وYast
Belatukadruz بتصوير هذا الفيلم الوثائقي؟
لأن ذلك إشارة فيلمه الوثائقي الجديد
الأفلام؟ ولذلك ، من أجل الإدلاء القتلى Stendal
نقد لاذع؟ لأن…
محرر

 

 

WHITE ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ / τελευταίο βιβλίο του Belatukadruza

«Η ταινία δεν μπορεί να αντιγραφεί, και μπορεί να αποδειχθεί
μόνο οι περιστασιακές μέρη σπίτι από
επιτρέψει Σισμάν „- αναγράφεται στο κάτω μέρος του πλαισίου
από ένα ντοκιμαντέρ στο Βελιγράδι
Zavetina.Prilikom γυρίσματα αυτής της ταινίας
τυχαία βρήκε ένα χειρόγραφο
Belatukadruza αυτό που πρέπει να δημοσιεύεται στο σύνολό του
εδώ. Η ταινία, φυσικά, ήταν ποιητής
Belatukadruzu, η ταινία είναι κάτι σαν dozvao
η ίδια, η οποία ξεπερνά κυριολεκτικά ποίηση
κατανοητή. Stendal έχει παρατηρήσει ότι ο χρόνος του
„Ποίηση, la Poesie, τι με αυτή την έκφραση
τότε κατανοητό – γελοιότητες που είναι γραμμένα
του γαλλικού σύγχρονο, ή δυνατά απήγγειλε
η γαλλική σκηνή – αυτό είναι ποίηση
άχρηστη ταλαιπωρία. „Αυτή είναι η στιγμή-για να
E πιστοποιητικό. Λίρα – «η τέχνη της γραφής που επισυνάπτεται στην
πεζογραφία, καθώς και, κατά τη διάρκεια ορισμένων, σημαντικών φορές
διαδικασιών ανάπτυξης της γλώσσας ως μέσο
έκφρασης, έχουν εμφανιστεί σε πεζό λόγο … „παράθυρο
κατασταλεί η ποίηση, η κύρια τέχνη,
στη συνέχεια έκανε την ταινία. Η ποίηση είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
ήταν στη φυλακή, από το οποίο προσπάθησε να φύγει με
Βοήθεια Sandrara, το οποίο είναι κατά τα άλλα Belatukadruzov
ανακαλύφθηκε τυχαία το χειρόγραφο και το ειδικό. «Είναι
πνευματική φυλακή. Μετά από όλα οι ποιητές που είναι
ένα σε άγγιξε μια στιγμή της ζωής τους
ακτίνες ορισμένων αστέρια, τα αστέρια Dürer
Μελαγχολία, με το περίφημο χαρακτικά του, δυτικά του
ενατένιση <μπορεί να γίνει άπειρος και
θανάσιμη απελπισία που οδηγεί στην αυτοκτονία ή
τρέλα, όπως συνέβη με τον Gerard de
Nerval, ή ασυνήθιστη ασθένειες για τις οποίες
οι γιατροί παραμένουν μπερδεμένοι, όπως η αναπόληση
μπορεί να οδηγήσει στην μεγαλύτερη χαρά, και αυτό είναι, νομίζω
συνέβη σε μένα. “ (1916) Λευκό, Μαύρο,
RED, βασίζεται σε ντοκιμαντέρ
Sandrara, δημιουργική μυστικό τους σε πρώτη
θέα. στην πραγματικότητα – ανακαλύφθηκε τυχαία χειρόγραφο
ή ένα ντοκιμαντέρ – κάνει ζώνη <υπερχείλισης
αξέχαστες εικόνες και ευεργετική
άνεμος που υποκινούν λάμψη στο στάχτης, μακριά από
praporaka šugavog ποιητική ζωικού κεφαλαίου, η οποία εξακολουθεί
planduje, περισσότερο από έναν αιώνα από tetošena
Οι επικριτές τους ισχυρισμούς> Ερασιτεχνική και την αστυνομική
γραφειοκράτης, το οποίο μετρά, με επικάλυψη, να λάβει την εικόνα
όπως και στην ανθρωπομετρία του εγκλήματος,
εισάγοντας δειλά λογιστική τους,
telaleći και εκθειάζοντας τους όταν suflira
μεγαλύτερους ποιητές και καλλιτέχνες, καθώς
το πλησιέστερο αρχές (η κάθε μία, bilokojoj). Το YaST είναι
Belatukadruz γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ;
Διότι αυτό θα σηματοδοτήσει νέο ντοκιμαντέρ του
ταινίες; Ως εκ τούτου, προκειμένου να θέσει υπό Stendal νεκρούς
το γάντι; Επειδή …
Συντάκτης

*

WHITE BLACK RED / nyeste bog Belatukadruza

„Filmen må ikke kopieres, og det kan påvises,
kun lejlighedsvis fester ved
tillade Shishman „- skrevet i bunden af rammen
fra en dokumentarfilm i Beograd
Zavetina.Prilikom skydning denne film
uheld fundet et manuskript
Belatukadruza dette blive offentliggjort i sin helhed
her. Filmen, var naturligvis på digteren
Belatukadruzu, filmen er noget dozvao
selv, der overskrider poesi bogstaveligt
forstået. Stendal har bemærket, at hans tid
„Poesi, la Poesie, hvad med dette udtryk
da forstod – krumspring, der er skrevet
hans franske samtidige, eller højlydt reciterede
den franske scene – at poesien
værdiløse besvær. „Det er i øjeblikket til
E certifikat. Pound – „kunsten at skrive knyttet til
Prosa, og under bestemte tidspunkter, vigtige
sproglige udvikling processer som et middel til
udtryk, der er sket i Prosa … „Prosa er
undertrykt poesi, primære, kunst,
Derefter gjorde han filmen. Poesi er en meget lang tid
var i fængsel, hvorfra hun forsøgte at forlade med
Hjælp Sandrara, som ellers Belatukadruzov
uheld opdagede manuskriptet og engagerede. „Det er
åndelige fængsel. Efter at alle Digtere, der er
en ad rørt tidspunkt af deres liv
stråler af visse stjerner, stjernerne Dürer
Melankoli, med dens berømte stik, vest for
Kontemplation <det kan blive uendelig og
dødbringende fortvivlelse, der fører til selvmord eller
vanvid, som det var tilfældet med Gerard de
Nerval eller usædvanlige sygdomme, som
læger er stadig i tvivl, såsom fordybelse
kan føre til den største glæde, og det er, tror jeg
er sket for mig. “ (1916) hvid, sort,
RED, hviler på dokumentarfilm
Sandrara, deres kreative hemmelige i første
visning. i virkeligheden – tilfældigvis opdagede manuskriptet
eller en dokumentarfilm – gøre zone overflow <
uforglemmelige billeder og en gavnlig
vind, der opfordrer glød i asken, væk fra
praporaka šugavog poetiske besætning, som stadig
planduje, mere end et århundrede af tetošena
Kritikere hævdede> Amatør og politi
bureaukrater, som måler, overtrukket, da billedet blev taget
som i forbrydelsen antropometri,
indføre i deres tentative regnskabsføring,
telaleći og rose dem, når de suflira
største digtere og kunstnere er dem, der
nærmeste myndigheder (hver bilokojoj). YaST er
Belatukadruz filmet denne dokumentarfilm?
Fordi det ville signal hans nye dokumentarfilm
film? Derfor, for at kaste Stendal død
denne udfordring? Fordi …
Editor

*

ホワイトブラックレッド/最新の本Belatukadruza

„映画はコピーされないことがあります、それは示すことができる
のみ時折家でのパーティーで
Shishmanは“ – フレームの下部に書かれたよう
ベオグラードのドキュメンタリーフィルムから
Zavetina.Prilikomこの映画を撮影
誤って原稿を発見
Belatukadruzaは、この完全に公開する
ここ。もちろん、この映画は、詩人
Belatukadruzuは、この映画はdozvaoようなものです
自体は、文字通り詩を超えた
理解した。ステンダルは最終的に注目されたこと
„詩、ラPoesie、何が表現でだ
して理解 – 書かれていたおどけ
彼のフランス語、現代的な、または大声では読誦
フランス段階では、 – その詩
価値のない面倒。 „それはだモーメントに
電子証明書。ポンド – „に添付書面の芸術
特定の時間帯、重要な時に散文、そして、
の手段としての言語の開発プロセス
式は、散文で発生している…“ウィンドウです
詩を抑制、プライマリアート、
それから彼はこの映画はしなかった。詩は非常に長い時間が
刑務所で、そこから彼女が残して試みた
Sandraraを、それ以外の場合Belatukadruzovですヘルプ
誤って原稿と専用のを発見しました。 „それは、
精神的な刑務所。ているすべての詩人の後
1つの生活の時間に触れた時
特定の星の光、星デューラー
憂鬱、有名な彫刻、西と
熟考は、無限になることが未満
自殺やにつながる致命的な絶望
狂気、ジェラールドの場合とは
ナーバル、または異常疾患
医師は、熟考のような混乱のまま
最大の喜びにつながることがあり、これが、私は思うのです
私に起こった。“ (1916)ホワイト、ブラック、
REDは、ドキュメンタリーにかかっている
Sandrara、最初に彼らの創造の秘密
表示します。実際には – 誤って原稿を発見
またはドキュメンタリー映画は – ゾーンのオーバーフロー<を作る
忘れられない画像や有益な
灰の中に風があおる輝きを、遠くから
praporaka šugavog詩的な群れが、未だに
planduje、tetošenaの1世紀以上
批評家は>アマチュアと警察と主張
官僚は、その測定、塗布し、イメージを取る
として犯罪人体測定では、
その仮会計に、導入
telaleći時、彼らはsuflira褒め称えて
偉大な詩人や芸術家としても
最寄りの機関(それぞれbilokojoj)。 YaSTのは、
Belatukadruzは、このドキュメンタリーを撮影?
それは彼の新しいドキュメンタリーに信号を送るため
映画?そのため、ステンダル死んでキャストする
挑戦?ため…
エディタ

*

BIANCO ROSSO NERO / ultimo libro Belatukadruza

„Il film non possono essere copiati, e si può dimostrare
solo le parti da casa occasionali
consentire Shishman „- scritta in fondo al telaio
di un film documentario a Belgrado
Zavetina.Prilikom riprese di questo film
casualmente trovato un manoscritto
Belatukadruza questo che sarà pubblicato nella sua interezza
qui. Il film, naturalmente, era il poeta
Belatukadruzu, il film è qualcosa di simile dozvao
stessa, che trascende la poesia letteralmente
capito. Stendal è accorto che il suo tempo
„Poesia, la Poesia, che con quella espressione
poi capito – buffonate che sono scritte
i francesi a lui contemporanei, o recitate ad alta voce
la fase francese, – che la poesia
fastidi inutili. „Questo è il momento per
E certificato. Pound – „l’arte della scrittura allegata al
prosa, e, durante alcune ore, importante
processi di sviluppo del linguaggio come mezzo di
espressione, si sono verificati in prosa … „finestra
soppressa la poesia, l’arte primaria,
poi ha fatto il film. La poesia è un tempo molto lungo
era in carcere, da cui ha cercato di partire con
Aiuto Sandrara, che altrimenti Belatukadruzov
scoperto per caso il manoscritto e dedicato. „E ‘
prigione spirituale. Dopo che tutti i poeti che sono
uno alla volta della loro vita toccata
I raggi di alcune stelle, le stelle Dürer
La malinconia, con le sue incisioni celebri, a ovest di
contemplazione <può diventare infinito e
disperazione mortale che porta al suicidio o
follia, come è avvenuto con Gerard de
Nerval, o di malattie rare di cui
i medici restano perplessi, come contemplazione
può portare alla più grande gioia, e questa è, credo
è successo a me. “ (1916) Bianco, Nero,
RED, poggia su documentari
Sandrara, il loro segreto creativo in un primo momento
vista. infatti – manoscritto scoperto per caso
o di un film documentario – per rendere overflow <zona
immagini indimenticabili e un benefico
vento che incitano bagliore nella cenere, lontano da
praporaka šugavog mandria poetica, che ancora
planduje, più di un secolo di tetošena
I critici presunto> Amatoriale e polizia
burocrate, che misura, spalmati, acquisire l’immagine
come nel antropometria criminalità,
introducendo nella loro contabilità provvisoria,
telaleći e lodando loro quando suflira
più grandi poeti e artisti come
la più vicina autorità (ciascuno, bilokojoj). Yast è
Belatukadruz girato questo documentario?
Perché questo rappresenterebbe il segnale suo nuovo documentario
film? Pertanto, al fine di lanciare morto Stendal
il guanto di sfida! Perché …
Editore

*

白色黑色红色/最新著作Belatukadruza

“这部电影可能不被复制,它可以证明
只有偶尔房子缔约方
允许希什曼“ – 写在框架的底部
从贝尔格莱德纪录片
Zavetina.Prilikom拍摄这部影片
无意中发现了一个手稿
Belatukadruza这是整个出版
在这里。电影,当然,是在诗人
Belatukadruzu,电影就像是dozvao事
本身,它超越了诗歌字面
理解。斯滕德尔注意到它的时间
“诗,拉Poesie,与该怎样表达的
才明白 – 这是写滑稽动作
他的法国当代,或大声背诵
法国的舞台, – 这是诗
毫无价值的麻烦。 “这是目前对
é证书。庞德 – “的写作艺术的重视
散文,并且在某些时候,重要的
语言发展的过程作为一种手段
表达,都发生在散文…“窗口
镇压诗歌,主要艺术,
然后他的电影。诗歌是一个很长的时间
在狱中,她试图从那里离开
帮助Sandrara,这是其他Belatukadruzov
意外地发现了手稿和专用。 “这是
精神监狱。毕竟是诗人
一个在一时间他们的生命感动
射线某些恒星,星星丢勒
忧郁,其著名的版画,西
沉思<无限的,它可以成为
致命的绝望,导致自杀或
疯狂,这一点与杰拉德德案
内瓦尔,或者是不寻常的疾病
医生仍然混乱,如沉思,
可能会导致最大的快乐,这是,我觉得
发生在我身上。“ (1916)白,黑,
红色,在于纪录片
Sandrara,他们的创作秘密第一
查看。 – 事实上偶然发现手稿
或纪录片 – 让区溢出<
一个有益的和令人难忘的影像
风中的骨灰煽动焕发,远离
praporaka šugavog诗意的畜群,仍
planduje,超过一世纪的tetošena
批评者指称>业余和警察
官僚,其中措施,涂布到印刷版
如在犯罪人体测量学,
引入他们的初步核算,
telaleći,并赞扬他们时,他们suflira
最伟大的诗人和艺术家,因为他们
最近当局(每个bilokojoj)。 YaST是
Belatukadruz拍摄这部纪录片?
因为这将标志着他的新纪录片
电影?因此,为了投斯滕德尔死
战书?因为…
编辑

*

WHITE BLACK RED / последняя книга Belatukadruza

„Этот фильм не может быть скопирована, и она может быть показана
только время от времени стороны дом
позволяют Шишман „- написано в нижней части рамы
из документального фильма в Белграде
Zavetina.Prilikom съемки этого фильма
случайно нашел рукопись
Belatukadruza это будет опубликован в полном объеме
здесь. Фильм, конечно, был поэт
Belatukadruzu, фильм что-то вроде dozvao
себе, которая выходит за рамки поэзии буквально
понял. Стендаль отметил, что его время
„Поэзия, ла Поези, что с этим выражением
потом понял – выходки, о которых написано
его современного французского, или громко читал
Французский этап, – что стихи
бесполезным хлопот. „Это момент-в
E сертификат. Фунт – „искусство письма при
прозе, и в течение определенного времени, важным
процессы развития языка как средства
выражения, которые произошли в прозе … „окно
подавлены поэзии, главная искусства,
Затем он сделал фильм. Поэзия очень долго
сидел в тюрьме, из которой она пыталась уйти с
Помощь Sandrara, что в противном случае Belatukadruzov
случайно обнаружил рукопись и чувства. „Это
духовной тюрьме. После того как все поэты, которые
1 во время своей жизни коснулся
излучения некоторых звезд, звезды Дюрер
Грусть, со своей знаменитой гравюры, к западу от
созерцания <он может стать бесконечным и
смертельного отчаяния, что приводит к самоубийству или
безумие, как это было в случае с Жераром де
Нерваля, или необычных заболеваний, к которым
врачей остаются путать, например, созерцание
может привести к величайшей радостью, и это, я думаю,
случилось со мной. “ (1916) белый, черный,
RED, опирается на документальные
Sandrara, их творческий секрет первых
зрения. на самом деле – случайно обнаружил рукопись
или документальный фильм – сделать <зоны переполнения
незабываемых образов и полезным
ветра, которые разжигают зарево в прах, от
praporaka šugavog поэтического стадо, которое по-прежнему
planduje более века tetošena
Критики предполагаемых> Любительские и полиции
чиновник, какие меры, с покрытием, принимать изображение
как преступления антропометрии,
включить в свои предварительные бухгалтерского учета,
telaleći и хвалить их, когда они suflira
величайших поэтов и художников, как они
Ближайший власти (каждый bilokojoj). Yast это
Belatukadruz снят этот документальный фильм?
Потому что это будет свидетельствовать о его новый документальный фильм
кино? Поэтому, чтобы бросить Стендаль мертвых
перчатку? Потому что …
Редактор

*

BLACK RED WHITE / najnowszej książce Belatukadruza

„Film nie mogą być kopiowane, i można wykazać,
tylko imprezy okolicznościowe w domu
pozwalają Shishman „- napisane na dole ramka
z filmu dokumentalnego w Belgradzie
Zavetina.Prilikom zdjęć tego filmu
przypadkowo znalazł rękopis
Belatukadruza ten zostanie opublikowany w całości
tutaj. Film, oczywiście, był poetą na
Belatukadruzu, film jest czymś w rodzaju dozvao
się, co wykracza poza poezji dosłownie
zrozumiałe. Stendal zauważył, że jego czas
„Poezja, la Poesie, co z tego wyrażenia
to zrozumiałe – wybryki, które są zapisywane
współczesnego francuskiego lub głośno recytuje
Francuski etapie – że poezja
bezwartościowe kłopotów. „To jest moment do
zaświadczenie E. Pound – „Sztuka pisania dołączone do
prozy, i, w określonym czasie, ważne
procesy rozwoju języka jako środka
wypowiedzi, które miały miejsce w prozie … „okno
stłumiony poezji, sztuki pierwotnej,
i uczynił i film. Poezja jest bardzo długi czas
byłem w więzieniu, z którego chciała odejść z
Pomoc Sandrara, które w innym Belatukadruzov
przypadkowo odkrył rękopis i oddany. „To jest
duchowej wolności. Po wszystkich poetów, które są
danym momencie w ich życiu dotknął
promieni niektórych gwiazd, gwiazdy Dürer
Melancholii, z licznymi rycin, na zachód od
kontemplacji <może stać się nieskończone i
śmiertelna rozpacz, która prowadzi do samobójstwa lub
szaleństwa, jak to było w przypadku Gerard de
Nerval, lub niezwykłych chorób, na które
Lekarze wciąż nie wiedzą, jak kontemplacja
może doprowadzić do największej radości, a to jest, myślę, że
się do mnie „. (1916) Biały, Czarny,
RED, opiera się na filmy dokumentalne
Sandrara, twórczy sekret w pierwszym
widzenia. w rzeczywistości – przypadkowo odkryto manuskrypt
lub filmu dokumentalnego – zrobić <strefy przepełnienia
niezapomniane obrazy i korzystne
Wiatr, który zachęcać blask w popiele, z dala od
praporaka šugavog poetycki stada, które nadal
planduje ponad wieku tetošena
Krytyków rzekomego> Amatorskie i policji
urzędnik, który mierzy, powlekane, robieniu zdjęcia
jak w antropometrycznych przestępczości,
wprowadzania do ich wstępną rachunkowości,
telaleći i wysławiając je, gdy suflira
największych poetów i artystów, jak oni
z dokładnością do władz (każdy bilokojoj). Yast jest
Belatukadruz nakręcony ten dokument?
Ponieważ sygnał, że jego nowy dokument
filmy? Dlatego też, aby oddać Stendal dead
rękawicy w twarz? Bo …
Redaktor

*

Blanc noir rouge / dernier livre Belatukadruza

„Le film ne peut être copié, et il peut être démontré
seules les parties maison occasionnel par
permettent Shishman „- écrite au bas de l’image
à partir d’un film documentaire de Belgrade
Zavetina.Prilikom tournage de ce film
trouvé par hasard un manuscrit
Belatukadruza ce qui sera publié dans son intégralité
ici. Le film, bien sûr, était le poète
Belatukadruzu, le film est quelque chose comme dozvao
lui-même, qui transcende littéralement la poésie
compris. Stendal a remarqué que son temps
«La poésie, la Poésie, ce qui, avec cette expression
alors compris – bouffonneries qui sont écrites
son contemporain français, ou fort récité
la scène française, – que la poésie
tracas inutiles. „C’est le moment à
Diplôme d’E. Livre – «l’art d’écrire attachés à
prose, et, à certains moments, importants
processus de développement de la langue comme un moyen de
expression, ont eu lieu en prose … „fenêtre
supprimé la poésie, l’art primaire,
puis il a fait le film. La poésie est un temps très long
était en prison, à partir de laquelle elle a essayé de partir avec
Aide Sandrara, qui est par ailleurs Belatukadruzov
découvert accidentellement manuscrit et dévoués. „Il est
prison spirituelle. Après tous les poètes qui sont
un à la fois de leur vie touché
les rayons de certaines étoiles, les étoiles Dürer
Mélancolie, avec ses célèbres gravures, à l’ouest de
contemplation <il peut devenir infini et
désespoir mortel qui mène au suicide ou à
la folie, comme ce fut le cas avec Gerard De
Nerval, ou de maladies inhabituelles auxquelles
les médecins restent confuses, telles que la contemplation
peut conduire à la plus grande joie, et c’est, je crois
qui m’est arrivé. “ (1916) Blanc, Noir,
RED, repose sur les films documentaires
Sandrara, leur secret créatrice d’abord
point de vue. en fait – a découvert par hasard manuscrit
ou d’un film documentaire – make <débordement de la zone
des images inoubliables et un effet bénéfique
vent inciter à cette lueur dans les cendres, loin de
praporaka šugavog troupeau poétique, qui restent
planduje, plus d’un siècle de tetošena
Les critiques prétendue> Amateur et de la police
bureaucrate, qui mesure, enduits, prendre l’image
comme dans l’anthropométrie crime,
en introduisant dans leur comptabilité provisoire,
telaleći et les félicitant quand ils suflira
plus grands poètes et des artistes comme ils
l’autorité la plus proche (chacune, bilokojoj). YaST est
Belatukadruz filmé ce documentaire?
Parce que ce serait le signal de son nouveau documentaire
Films! Par conséquent, afin de jeter Stendal aveugles
le gant? Parce que …
Éditeur

*

BLANCO NEGRO ROJO / último libro Belatukadruza

„La película no se puede copiar, y se puede demostrar
sólo a las partes por la casa de vez en cuando
permiten Shishman „- escrito en la parte inferior del marco
de una película documental en Belgrado
Zavetina.Prilikom el rodaje de esta película
accidentalmente encontró un manuscrito
Belatukadruza presente que se publicará en su totalidad
aquí. La película, por supuesto, era el poeta
Belatukadruzu, la película es algo así como dozvao
misma, que trasciende a la poesía, literalmente,
entendido. Stendal se ha dado cuenta que su tiempo
„La poesía, la Poesie, lo que con esa expresión
Entonces comprendí – payasadas que se escriben
su contemporáneo francés, recitó en voz alta o
la escena francesa, – que la poesía
problemas de valor. „Ese es el momento-a
E certificado. Libra – „el arte de escribir adjunta a la
prosa, y, en ciertos momentos, es importante
los procesos de desarrollo del lenguaje como un medio de
expresión, se han producido en prosa … „ventana
suprimido la poesía, el arte primario,
luego hizo la película. La poesía es un tiempo muy largo
estaba en la cárcel, de la que ella trató de irse con
Ayuda Sandrara, que es lo contrario Belatukadruzov
accidentalmente descubrió el manuscrito y dedicado. „Es
prisión espiritual. Después de todos los poetas que se
uno en un momento de sus vidas afectadas
los rayos de ciertas estrellas, las estrellas Durero
Melancolía, con sus famosos grabados, al oeste de
la contemplación <puede llegar a ser infinita y
desesperación letal que conduce al suicidio o
locura, como fue el caso de Gérard de
Nerval, o enfermedades raras a las que
los médicos siguen sin tener claro, como la contemplación
puede dar lugar a la alegría más grande, y esto es, considerar
me pasó a mí. “ (1916) NEGRO BLANCO,,
RED, se basa en documentales
Sandrara, su secreto creativo de primera
punto de vista. de hecho – accidentalmente descubrió manuscrito
o una película documental – que <zona de desbordamiento
imágenes inolvidables y una beneficiosa
el viento que brillan en incitar a las cenizas, lejos de
praporaka šugavog poética rebaño, que aún
planduje, más de un siglo de tetošena
Los críticos supuesta> Amateur y la policía
burócrata, que mide, recubiertos, tomar la imagen
como en la antropometría del delito,
introducir en su contabilidad provisional,
telaleći y alabando a ellos cuando suflira
más grandes poetas y artistas, ya que
autoridad más cercana (cada uno, bilokojoj). Yast es
Belatukadruz rodó este documental?
Porque eso sería una señal de su nuevo documental
películas? Por lo tanto, para poder emitir ciegos Stendal
el guante? Porque …
Editor

*

BLACK WHITE RED / último livro Belatukadruza

„O filme não pode ser copiado, e isso pode ser mostrado
apenas ocasional festas por
permitir Shishman „- escrito na parte inferior da moldura
a partir de um documentário em Belgrado
Zavetina.Prilikom rodar esse filme
acidentalmente encontrou um manuscrito
Belatukadruza este que é publicado na íntegra
aqui. O filme, claro, foi a poeta
Belatukadruzu, o filme é algo como dozvao
própria, que transcende a poesia literalmente
entendido. Stendal notou que o seu tempo
„Poesia, la Poesie, que é com essa expressão
então compreendi – antics que são escritas
seu contemporâneo francês, ou recitado em voz alta
o teatro francês, – que a poesia
aborrecimento inútil. „Esse é o momento para
E certificado. Libra – „a arte da escrita acompanha a
prosa, e, durante certos períodos, importantes
processos de desenvolvimento da linguagem como um meio de
expressão, ter ocorrido em prosa … „janela
suprimiu a poesia, a arte primária,
em seguida, ele fez o filme. A poesia é um tempo muito longo
estava na prisão, desde que ela tentou sair com
Ajuda Sandrara, que é contrário Belatukadruzov
acidentalmente descobriu o manuscrito e dedicado. „É
prisão espiritual. Depois de todos os poetas que são
um em um momento de suas vidas tocadas
Os raios de certas estrelas, as estrelas Dürer
Melancolia, com suas famosas gravuras, a oeste de
contemplação <pode tornar-se infinita e
desespero mortal que leva ao suicídio ou
loucura, como foi o caso de Gerard
Nerval, ou doenças incomuns para que
médicos continuam confusos, como a contemplação
pode levar a maior alegria, e este é, penso eu
aconteceu comigo. “ (1916), WHITE, BLACK,
RED, repousa sobre documentários
Sandrara, seu segredo criativo na primeira
vista. na verdade – descoberto acidentalmente manuscrito
ou um documentário – make <overflow zona
imagens inesquecíveis e um efeito benéfico
o vento que incite brilho nas cinzas, longe
rebanho praporaka šugavog poética, que ainda
planduje, mais de um século de tetošena
Críticos alegada> polícia e amadores
burocrata, que mede, revestidos, levar a imagem
como na antropometria crime,
introduzir na sua contabilidade provisória,
telaleći e elogiá-los quando eles suflira
maiores poetas e artistas como
o mais próximo autoridades (cada bilokojoj). Yast é
Belatukadruz filmou o documentário?
Porque isso seria sinal de seu novo documentário
filmes? Portanto, a fim de lançar mortos Stendal
o desafio? Porque …
Editor

*

BÁN DUBH RED / leabhar is déanaí Belatukadruza

„Ní fhéadfaidh an scannán a chóipeáil, agus más féidir a thaispeáint
ach amháin na páirtithe teach ócáideacha de
cheadú Shishman „- scríofa ag bun an fráma
ó scannán faisnéise i Béalgrád
Zavetina.Prilikom lámhach an scannán seo
Fuair trí thimpiste lámhscríbhinn
Belatukadruza, seo, atá le foilsiú i huile agus go hiomlán
anseo. Tá an scannán, ar ndóigh, bhí ar fhile
Belatukadruzu, tá an scannán rud éigin cosúil dozvao
féin, a bhaol filíochta literally
thuiscint. Stendal faoi deara go bhfuil a chuid ama
„Filíocht, la Poesie, cad é leis an abairt
Ansin thuig – antics a bhí scríofa go
comhaimseartha a chuid na Fraince, nó aithris os ard
céim na Fraince, – go bhfuil na filíochta
malaí worthless. „Sin an láthair chun
E deimhniú. Punt – „an ealaín na scríbhneoireachta a ghabhann leis
prós, agus, le linn uaire, áirithe tábhachtacha
próisis fhorbairt na teanga mar mheán
in iúl, a tharla i bprós … „fhuinneoig, tá a
chois na filíochta, an ealaín bunscoile,
ansin rinne sé an scannán. Is Poetry am an-fhada
a bhí i bpríosún, as a rinne sí a fhágáil le
Sandrara cúnamh, a bhfuil a mhalairt Belatukadruzov
thimpiste aimsigh an lámhscríbhinn agus tiomanta. „Tá sé
príosúin spioradálta. Tar éis na filí léir go bhfuil
amháin ag an am a mbeatha i dteagmháil léi le
ghathanna na réaltaí áirithe, an réalta Dürer
Lionn dubh, lena greanta cáiliúla, siar ó
Féadfaidh <oirchill bheith gan teorainn agus
éadóchas deadly mar thoradh féinmharaithe nó
ghealtacht, mar a bhí an cás le Gerard de
Nerval, nó i gcás galair neamhghnách a
lianna mearbhall fós, mar shampla oirchill
d’fhéadfaí áthas is mó, agus tá sé seo, sílim
a tharla dom. “ (1,916) BÁN, DUBH,
RED Luíonn, ar scannáin
Sandrara, a rún cruthaitheach ar dtús
thuairim a fháil. i ndáiríre – amach trí thimpiste lámhscríbhinn
nó scannán doiciméadach a – a dhéanamh <thar maoil crios
íomhánna unforgettable agus tairbheach
gaoithe go luisne ghríosú sa luaithreach, amach ó
praporaka šugavog tréada fileata, atá fós
planduje, níos mó ná céad bliain de tetošena
Criticeoirí líomhnaithe> Amaitéarach agus na póilíneachta
bureaucrat, a bhfuil na bearta sin, atá brataithe, a chur leis an íomhá
mar atá sa anthropometry coireachta,
a thabhairt isteach ina gcuid cuntasaíochta trialach,
telaleći agus moladh iad nuair a suflira siad
filí is mó agus ealaíontóirí mar atá siad
na húdaráis is gaire (gach, bilokojoj). Yast is
Belatukadruz Rinneadh an scannán faisnéise?
Toisc go mbeadh comhartha a faisnéise nua
scannáin? Dá bhrí sin, d’fhonn a caitheadh marbh Stendal
an gauntlet? Toisc go …
Eagarthóir

*

WEISS SCHWARZ ROT / neuestes Buch Belatukadruza

„Der Film darf nicht kopiert werden, und es kann gezeigt werden,
nur die gelegentliche Haus Parteien durch
Schischman „erlauben – auf der Unterseite des Rahmens geschrieben
aus einem Dokumentarfilm in Belgrad
Zavetina.Prilikom Dreharbeiten zu diesem Film
versehentlich ein Manuskript gefunden
Belatukadruza dies in vollem Umfang veröffentlicht werden
hier. Der Film war natürlich auf Dichter
Belatukadruzu, der Film ist so etwas wie dozvao
selbst, die Poesie buchstäblich transzendiert
verstanden wird. Stendal hat bemerkt, dass seine Zeit
„Die Poesie, la Poesie, was mit diesem Ausdruck die
dann verstehen – Possen, die schriftliche
sein Französisch zeitgenössischen, oder laut rezitiert
die Bühne Französisch, – dass die Dichtung
wertlos Mühe „machen. „Das ist der Moment zu
E-Zertifikat. Pound – „die Kunst des Schreibens beigefügt
Prosa, und, zu bestimmten Zeiten, wichtige
Entwicklungsprozesse der Sprache als Mittel der
Ausdruck, in Prosa aufgetreten … „-Fenster ist
Push-Poesie, Kunst primären
dann hat er den Film. Die Poesie ist eine sehr lange Zeit
war im Gefängnis, aus denen sie versuchte, verlassen mit
Hilfe Sandrara, die sonst Belatukadruzov
zufällig entdeckte das Manuskript und engagiert. „Es ist
geistigen Gefängnis. Nach all den Dichtern, die
ein zu einer Zeit ihres Lebens berührt
Strahlen bestimmter Sterne, die Sterne Dürer
Melancholie, mit seinem berühmten Kupferstiche, westlich von
Kontemplation <Es kann unendlich werden und
tödliche Verzweiflung, die zum Selbstmord führt, oder
Wahnsinn, wie es der Fall mit Gerard de
Nerval, oder ungewöhnlichen Krankheiten, für die
Ärzten ist weiterhin unklar, wie die Betrachtung
kann die größte Freude führen, und das ist, denke ich
mir passiert ist. “ (1916) weiß, schwarz,
RED, ruht auf Dokumentarfilme
Sandrara, ihre schöpferische Geheimnis auf den ersten
Ansicht. in der Tat – zufällig entdeckt, das Manuskript
oder ein Dokumentarfilm – Zone zu machen Überlauf <
unvergessliche Bilder und eine positive
Wind, leuchten aufzuhetzen in der Asche, weg von
praporaka šugavog poetische Herde, die noch
planduje, mehr als ein Jahrhundert tetošena
Kritiker behaupteten> Amateur-und Polizeidepartement
Bürokraten, die Maßnahmen, bestrichen, nehmen Sie das Bild
wie in der Kriminalität Anthropometrie,
Einführung in ihre vorsichtige Buchhaltung,
telaleći und lobten sie, wenn sie suflira
größten Dichter und Künstler, wie sie
nächstgelegenen Behörden (je bilokojoj). Yast ist
Belatukadruz gefilmt diesem Dokumentarfilm?
Also, um ihren neuen Dokumentarfilm
Filme? Deshalb, um Stimmen Stendal tot
den Fehdehandschuh? Weil …
Editor

*

RED vit svart / senaste bok Belatukadruza

„Filmen får inte kopieras, och det kan påvisas
Bara enstaka hus parterna genom
tillåta Shishman „- skriven längst ner på ramen
från en dokumentärfilm i Belgrad
Zavetina.Prilikom skytte denna film
misstag fann ett manuskript
Belatukadruza detta som skall offentliggöras i sin helhet
här. Filmen, var naturligtvis på poet
Belatukadruzu är filmen ungefär dozvao
själv, som övergår poesi bokstavligen
förstås. Stendal har märkt att hans tid
„Poesi, la Poesie, vad är det med detta uttryck
då förstod – upptåg som skrivs
hans franska samtida, eller högt reciteras
den franska skede – att poesi
värdelös krångel. „Det är för närvarande till
E certifikat. Pound – „konsten att skriva bifogas
prosa, och under vissa tider, viktiga
utvecklingsprocesser av språket som ett medel för
uttryck, har förekommit hos prosa … „Prosa är
upphävde poesi, den primära konst,
och han gjorde och film. Poesi är en mycket lång tid
var i fängelse, som hon försökte lämna med
Hjälp Sandrara, som annars Belatukadruzov
misstag upptäcktes manuskript och engagerade. „Det är
andliga fängelset. Efter alla poeter som är
en i taget berört av sina liv
strålar av vissa stjärnor, stjärnorna Dürer
Melankoli, med sina berömda gravyrer, väster om
kontemplation <det kan bli oändlig och
dödligt förtvivlan som leder till självmord eller
galenskap, vilket var fallet med Gerard de
Nerval, eller ovanliga sjukdomar som
läkare är fortfarande förvirrad, såsom kontemplation
kan leda till den största glädje, och det är, tror jag
hänt mig. “ (1916) Vit, svart,
RÖD, lutar sig på dokumentärer
Sandrara, sina kreativa hemliga i första
uppfattning. och faktiskt – av misstag upptäckt manuskript
eller en dokumentärfilm – göra <zon overflow
oförglömliga bilder och en gynnsam
vind som uppmanar glöd i askan, bort från
praporaka šugavog poetisk besättning, som fortfarande
planduje, mer än ett sekel av tetošena
Kritiker hävdade> Amatörer och polis
byråkrat, som mäter, överdragna, ta bilden
som i brottet antropometri,
förs in på deras trevande redovisning,
telaleći och prisa dem när de suflira
största poeter och konstnärer som de
närmaste myndigheterna (var och bilokojoj). YaST är
Belatukadruz filmade denna dokumentär?
Eftersom det skulle signalera sin nya dokumentär
filmer? Därför, för att kasta Stendal död
den utmaningen? Eftersom …
Redaktör

*

سفید سیاه قرمز / آخرین کتاب  elatukadruzaB

„این فیلم را نمی توان کپی شده ، و می توان آن را نشان داده
فقط گاه به گاه توسط خانه احزاب
اجازه شیشمان „– نوشته شده در پایین قاب
از فیلم مستند در بلگراد
Zavetina.Prilikom عکسبرداری این فیلم
به طور تصادفی یافت مقاله
Belatukadruza این را در تمامیت آن منتشر شده
اینجا. فیلم ، البته ، در شاعر
Belatukadruzu ، فیلم چیزی شبیه به dozvao است
خود ، که فراتر شعر به معنای واقعی کلمه
درک است. Stendal تا متوجه شد که وقت خود را
„شعر ، لا Poesie ، چه با آن بیان
سپس درک — antics که نوشته شده است
او معاصر فرانسوی ، و یا با صدای بلند خوانده
مرحله فرانسوی ، — که شعر
بدون هیچ زحمتی بی ارزش. „این لحظه ای به
گواهی نامه ها. پوند — „هنر نوشتن متصل به
نثر ، و ، در طی زمان های خاص ، مهم
فرایندهای توسعه زبان به عنوان ابزار
بیان ، در نثر رخ داده است… „پنجره
سرکوب شعر ، هنر اولیه ،
سپس او فیلم است. شعر زمان بسیار طولانی است
در زندان ، که از آن او سعی داشت به ترک
راهنما Sandrara ، که در غیر این صورت Belatukadruzov
به طور تصادفی کشف نسخه خطی و اختصاص یافته است. „این است
زندان معنوی. بعد از تمام شاعران است که
1 در زمان زندگی خود را لمس
شعاع های ستاره خاص ، ستاره دورر
غمگین ، با engravings معروف آن در غرب
تفکر <آن می تواند بی نهایت و
ناامیدی مرگبار که منجر به خودکشی یا
جنون ، به عنوان مورد جرارد د بود
Nerval ، یا بیماری های غیر معمول که
پزشکان باقی می ماند ، گیج مانند تفکر
ممکن است منجر به بزرگ ترین لذت و این است ، من فکر می کنم
اتفاق افتاد به من. “ (1916) سفید ، سیاه ،
قرمز ، استوار در تاریخ فیلم مستند
Sandrara ، مخفی خلاقانه خود را در 1
مشاهده. در واقع — به طور تصادفی کشف نسخه خطی
یا فیلم مستند — را در منطقه <سرریز
عکس های فراموش نشدنی و سودمند
باد که تابش تحریک در خاکستر ، به دور از
praporaka گله šugavog شاعرانه ، که هنوز
planduje ، بیش از یک قرن از tetošena
منتقدان ادعا> آماتور و پلیس
بوروکرات که اقدامات ، پوشش داده شده ، گرفتن عکس
همانطور که در آنتروپومتری جرم و جنایت ،
معرفی به حسابداری آزمایشی خود را ،
telaleći و ستایش هنگام suflira
بزرگترین شاعران و هنرمندان آنها به عنوان
نزدیکترین مقامات (هر bilokojoj). Yast است
Belatukadruz فیلم برداری این مستند؟
از آنجا که سیگنال مستند جدید خود
فیلم؟ بنابراین ، به منظور بازیگران مرده Stendal
دستکش بلند؟ از آنجا که…
ویرایشگر

class=“buttons square13 zippy-plus“>

WHITE BLACK RED / หนังสือล่าสุด Belatukadruza

„ฟิล์มอาจไม่สามารถคัดลอกและสามารถแสดง
เฉพาะบุคคลที่บ้านเป็นครั้งคราวโดย
ให้ Shishman“– says ด้านล่างของกรอบ
จากภาพยนตร์สารคดีในนครเบลเกรด
Zavetina.Prilikom ถ่ายหนังเรื่องนี้
บังเอิญพบบทความ
Belatukadruza นี้ถูกเผยแพร่อย่างครบถ้วน
ที่นี่ ภาพยนตร์ของหลักสูตรได้ในกวี
Belatukadruzu ภาพยนตร์เป็นสิ่งที่ต้องการ dozvao
เองซึ่ง transcends poetry แท้จริง
ความเข้าใจ Stendal ได้สังเกตเห็นว่าเวลาของเขา
„บทกวี, la Poesie อะไรกับการแสดงออกว่า
เข้าใจแล้ว — การแสดงตลกที่เขียน
ของฝรั่งเศสร่วมสมัยหรือดังสาธยาย
เวทีฝรั่งเศส — ที่ร้อยกรอง
วุ่นวายไร้ค่า „นั่นเพราะการไป
ใบรับรอง E ปอนด์ –„ศิลปะการเขียนแนบไป
ร้อยแก้วและในช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญ
การพัฒนาภาษาเป็นวิธีการ
แสดงออกได้เกิดขึ้นในร้อยแก้ว … „หน้าต่างเป็น
ปราบกวี, ศิลปะหลัก
แล้วเขาและหนัง ร้อยกรองเป็นเวลานาน
อยู่ในคุกจากผู้ที่เขาพยายามที่จะออกไปด้วย
ช่วย Sandrara ซึ่งเป็นอย่างอื่น Belatukadruzov
ค้นพบโดยบังเอิญต้นฉบับและทุ่มเท „เป็น
คุกจิตวิญญาณ หลังจากกวีที่
ครั้งละหนึ่งของชีวิตสัมผัส
แสงของดาวบาง Dürer ดาว
หดหู่ใจกับ engravings อันมีชื่อเสียงทางตะวันตกของ
สมาธิ <มันจะกลายเป็นอนันต์และ
หมดหวังเต็มที่ที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายหรือ
บ้าเป็นได้กรณีที่มี Gerard de
Nerval หรือโรคผิดปกติที่
แพทย์ยังคงสับสนเช่นสมาธิ
อาจนำไปสู่ความสุขที่สุดและนี่คือฉันคิดว่า
เกิดขึ้นกับฉัน. (1916) WHITE, BLACK,
สีแดง, พักผ่อนในสารคดี
Sandrara ความลับสร้างสรรค์ที่แรก
ดู ในความเป็นจริง — ค้นพบโดยบังเอิญต้นฉบับ
หรือภาพยนตร์สารคดี — ทำ <overflow โซน
ภาพที่น่าจดจำและเป็นประโยชน์
ลมที่เปล่งปลุกระดมในขี้เถ้าออกจาก
praporaka šugavog ฝูงกวีซึ่งยังคง
planduje กว่าศตวรรษของ tetošena
วิจารณ์ alleged> สมัครเล่นและตำรวจ
ข้าราชการซึ่งมาตรการเคลือบใช้ภาพ
ในมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคนอาชญากรรม,
แนะนำเป็นบัญชีชั่วคราวของพวกเขา
telaleći และยกย่องพวกเขาเมื่อพวกเขา suflira
กวีและศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่
เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุด (แต่ละ bilokojoj) Yast เป็น
Belatukadruz ถ่ายทำสารคดีนี้
เพราะที่จะสัญญาณสารคดีใหม่ของเขา
ภาพยนตร์? ดังนั้นเพื่อ cast Stendal ตาย
ฝ่าอันตรายหรือไม่ เพราะ …
บรรณาธิการ

 

Zuria Beltza / azken liburua Belatukadruza RED

„Film ezin izango dira kopiatu, eta erakutsiko daiteke
bakarrik noizean behin etxe alderdi
aukera Shishman „- markoaren beheko idatzi
Belgrade dokumental film bat
Zavetina.Prilikom film hau filmatzeko
istripua izan zen eskuizkribu bat aurkitu
Belatukadruza hau oso-osorik argitaratuko dira
hemen. Filma, noski, poeta zen
Belatukadruzu, film dozvao antzeko zerbait da
berez, hitzez haratago poesia
ulertu. Stendal nabaritu du bere denbora
„Poesia, la Poesie, zer adierazpen dituzten’s
orduan ulertu – antics diren idatziak
Bere gaur egungo edo frantsesez loudly esaten
Frantziako etapa, – poesia dela
hassle ezertarako balio. „That’s une-a
E-ziurtagiria. Pound – „idazteko erantsita artea
prosa, eta, zenbait aldiz, garrantzitsuak zehar
garapen hizkuntza prozesuak era bat
adierazpena, aukeratu prosa gertatu da … „Prosa da
kendu poesia, lehen mailako arte,
ondoren, filma egin zuen. Poesia denbora asko da
kartzelan izan zen, Bertatik ekin saiatu zen
Laguntza Sandrara, bestela Belatukadruzov
ustekabean aurkitutako eskuizkribua eta eskainia. „Da
espirituala kartzelan. poeta guzti hauek egin ondoren
tocado beren bizitzako aldi bat
ko zenbait izpi izar Dürer
Malenkonia, bere ezagun batekin grabatu mendebaldean,
contemplation <bihurtu da infinitua eta ahal
hilgarria etsipen duten buruaz beste edo doan
locura, eta Gerard de kasua izan zen
Nerval, edo ohikoa gaixotasun zein
Sendagile egongo nahastu, hala nola, kontenplazio bezala
ahal izango handiena poza eraman behar, eta hori da, uste dut
niri gertatu zen. “ (1916) zuri, beltz,
RED, dokumentalak, alegia
Sandrara, bere lehenengo sormen sekretua
ikusteko. Izan ere – ustekabean aurkitu eskuizkribua
film edo dokumental bat – zona gainezka egin <
irudi ahaztezin eta onuragarriak
haize incite distira duten errautsak en hemendik
praporaka šugavog poetikoa rebaño, oraindik
planduje, gehiago tetošena mende bat baino
Kritikaren ustez> Amateur eta polizia
bureaucrat, neurri, estalia, hartu irudia
bezala delitua antropometría da,
bere behin-behineko kontabilitate-batean sartuz,
telaleći eta goraipatu direnean suflira
handiena, poeta eta artista gisa dute
hurbilen dagoen izakiak (bakoitzean, bilokojoj). Yast da
Belatukadruz egindako film dokumentala da hau?
bere dokumental berria seinalea litzatekeelako
filmak? Horregatik, Stendal cast hil da
gauntlet da? Izan ere …
Editor

*

HITAM PUTIH MERAH / buku terbaru Belatukadruza

„Film ini tidak dapat disalin, dan dapat ditunjukkan
hanya sesekali oleh pihak rumah
memungkinkan Shishman „- ditulis di bagian bawah frame
dari film dokumenter di Belgrade
Zavetina.Prilikom syuting film ini
sengaja menemukan naskah
Belatukadruza ini akan dipublikasikan secara keseluruhan
di sini. Film, tentu saja, pada penyair
Belatukadruzu, film ini adalah sesuatu seperti dozvao
sendiri, yang melampaui puisi secara harfiah
dipahami. Stendal telah menyadari bahwa waktu-Nya
„Puisi, la Poesie, ada apa dengan ekspresi yang
kemudian mengerti – kejenakaan yang ditulis
nya kontemporer Perancis, atau membaca keras
tahap Prancis, – bahwa puisi
berharga kerumitan. „Itu saat-ke
E sertifikat. Pound – „seni menulis melekat
prosa, dan, selama waktu-waktu tertentu, penting
proses pengembangan bahasa sebagai alat
ekspresi, telah terjadi dalam prosa … „window
ditekan puisi, seni utama,
maka dilakukan dan film. Puisi adalah waktu yang sangat lama
berada di penjara, yang ia berusaha meninggalkan dengan
Bantuan Sandrara, yang dinyatakan Belatukadruzov
sengaja menemukan naskah dan berdedikasi. „Ini adalah
spiritual penjara. Setelah semua penyair yang
satu per satu saat menyentuh kehidupan mereka
beberapa sinar bintang, bintang-bintang Dürer
Melankolis, dengan ukiran yang terkenal, barat
kontemplasi <itu bisa menjadi tak terbatas dan
mematikan keputusasaan yang mengarah ke bunuh diri atau
kegilaan, seperti halnya dengan Gerard de
Nerval, atau penyakit yang tidak biasa
dokter tetap bingung, seperti kontemplasi
dapat menyebabkan sukacita terbesar, dan ini, saya pikir
terjadi padaku. “ (1916) PUTIH, HITAM,
RED, bertumpu pada film dokumenter
Sandrara, mereka kreatif rahasia pada awalnya
tampilan. dan, pada kenyataannya – sengaja menemukan naskah
atau film dokumenter – membuat <zona overflow
gambar yang tak terlupakan dan bermanfaat
angin yang menghasut cahaya dalam abu, jauh dari
praporaka puitis šugavog kawanan, yang masih
planduje, lebih dari satu abad tetošena
Kritik diduga> Amateur dan polisi
birokrat, yang mengukur, dilapisi, mengambil gambar
seperti dalam antropometri kejahatan,
memperkenalkan ke akuntansi tentatif mereka,
telaleći dan memuji mereka ketika mereka suflira
terbesar penyair dan seniman saat mereka
terdekat berwenang (masing-masing, bilokojoj). YaST adalah
Belatukadruz film dokumenter ini?
Karena itu akan sinyal dokumenter barunya
film? Oleh karena itu, dalam rangka untuk membuang mati Stendal
menantang? Karena …
Editor

 

_________

“Филм се не сме копирати, а може се приказивати

само на повременим кућним забавама по

дозволи Шишмана” – пише у дну ових сличица

из једног документарног филма београдских

Заветина.Приликом снимања тога филма

случајно је пронађен један рукопис

Белатукадруза, овај који се у целини публикује

овде. Филм је наравно био о песнику

Белатукадрузу, филм је дозвао нешто слично

себи, што превазилази поезију буквално

схваћену. Стендал је у своје време приметио да

“поезија, ла поесие, оно што се под тим изразом

тада разумевало, – будалаштине које су писали

сувремени му Французи, или их громко рецитовали

са француских позорница, – да је поезија

безвредна гњаважа”. “У томе се часу -према

уверењу Е. Паунда – “уметност писања везала за

прозу, и, током одређеног времена, важнији

развојни процеси језика као средства за

изражавање, дешавали су се у прози…” Проза је

потиснула поезију, превасходну уметност,

затим је то учинио и филм. Поезија је врло дуго

била у затвору, из кога је покушала да изађе уз

помоћ Сандрара, коме је иначе Белатукадрузов

случајно нађени рукопис и посвећен. “То је

духовни затвор. Уосталом сви песници које су у

једном датом тренутку њиховог живота дотакли

зраци извесне звезде, звезде Дирерове

Меланхолије, с његове чувене гравуре, западају у

контемплацију<она може постати бескрајно и

смртоносно очајање које води у самоубиство или

лудило, као што је то био случај са Жераром де

Нервалом, или у необичне болести пред којима

лекари остају збуњени, као што контемплација

може довести и до највеће радости,а то се, сматрам

мени догодило “. (1916) БЕЛО,ЦРНО,

ЦРВЕНО, наслања се на Документарне филмове

Сандрара, на њихову стваралачку тајну, на први

поглед. а у ствари – Случајно нађени рукопис

или документарни филм – доносе зоне преливања<

незаборавне слике и неки благотворни

ветар који распирује жар у пепелу, далеко од

прапорака шугавог песничког стада, које и даље

пландује, више од једног века, тетошена од

тобожњих критичара> полицијских аматера и

бирократа, што мере, премазују, узимају отисак

као у криминалистичкој антропометрији,

уводећи у своје провизорно књиговодство,

телалећи и хвалећи кад им се суфлира да су

највећи песници и уметници они што су

најближе власти (свакој, билокојој). Yашто је

Белатукадруз снимио овај документарни филм?

Зато да би најавио своје нове документарне

филмове? Зато да би мртвом Стендалу бацио

рукавицу у лице? Зато што…

Уредник    ** Видети више:

https://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/assignments/belocrnocrvenobelatukadruz

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s